Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Zeelandia NV, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zeelandia NV behoudt zich te allen tijde en zonder enige voorafgaande kennisgeving het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden wordt online gepubliceerd op de website www.zeelandia.be en wordt geacht te zijn gekend en aanvaard door de klant.
  2. Zeelandia NV behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen aan te passen in functie van de economische marktevoluties, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Indien de klant eigen vervoer regelt voor de goederen, worden deze vervoerd op eigen risico van de klant. In geval de goederen teniet gaan of beschadigd raken tijdens het vervoer, is schade of verlies voor rekening van de klant, die de goederen alleszins dient te vergoeden aan Zeelandia NV.
  4. Bestellingen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door Zeelandia NV. Elke annulering van een bestelling dient door de klant schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na het plaatsen van de bestelling en alleszins 1 dag voor de levering. Ingeval van laattijdige annulering is een schadevergoeding van 30 % van het totaalbedrag van de bestelling verschuldigd door de klant.
  5. Alle klachten dienen Zeelandia NV binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis te worden gebracht. In het geval van bederfbare goederen zal enkel rekening gehouden kunnen worden met klachten geformuleerd op het ogenblik van of onmiddellijk na de levering. Een klacht of een vertraging in de levering kan nooit een reden zijn tot opschorting van de betaling door de klant. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
  6. In afwijking van art. 1583 B.W. is het uitdrukkelijk overeengekomen dat de door Zeelandia NV geleverde goederen, machines en materiaal haar eigendom blijven tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten, zelfs indien zij gefactureerd werden.
  7. Alle facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende overeenkomst of vermelding op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling, zijn de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is een verwijlintrest verschuldigd van 1 % per begonnen maand vanaf de vervaldag, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van 75,00 EUR.
  8. Zeelandia NV kan door de klant enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van een door haar begane fout, met inachtneming van de hierna volgende beperkingen en met uitsluiting van iedere verdergaande aansprakelijkheid:

- Elke aansprakelijkheid voor enige “onrechtstreekse” schade en / of voor gevolgschade (bijv. omzetverlies, boetes, heffingen, schending goede naam, e.d.) wordt expliciet uitgesloten;

- De aansprakelijkheid van Zeelandia NV is alleszins beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW, waarbij de maximale aansprakelijkheid nooit meer kan bedragen dan de sommen uitgekeerd door haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar;

- Overigens vervalt iedere aansprakelijkheid van Zeelandia NV t.a.v. de klant na overschrijding van de houdbaarheidsdatum van de geleverde goederen en in elk geval door verloop van 6 maanden te rekenen vanaf de factuurdatum.

  1. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op alle betrekkingen tussen Zeelandia NV en de klant. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle gebeurlijke geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
  2. In geval van tegenstrijdigheden of geschillen met betrekking tot de interpretatie ervan is enkel de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden bindend.