Disclaimer Disclaimer

Disclaimer

De informatie in e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Het is wettelijk niet toegestaan om deze informatie openbaar te maken. Wanneer een ander persoon dan de geadresseerde een e-mailbericht ontvangt of op andere wijze de beschikking daarover krijgt, is het deze persoon niet toegestaan om de informatie uit het e-mailbericht te verspreiden, openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Als u niet de werkelijk geadresseerde bent, verzoeken wij u de afzender daarvan direct op de hoogte te brengen en het originele e-mailbericht (en alle bijlagen) volledig te verwijderen. Zeelandia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor incorrecte of onvolledige transmissie of vertraagde ontvangst van e-mailberichten.